شنبه 2 تير 1397

 

 

اخبار و روابط عمومي > كلي
اطلاعيه مهم و فوري مالياتي 

قابل توجه كليه همكاران و مهندسين داراي پروانه اشتغال

احتراماً، نظر به اينكه اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي به صراحت جزء «5» بند «ب» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول مشاغل گروه «ب» ماده 95 قانون مزبور بوده و ملزم به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفتر درآمد و هزينه مي باشند و مطابق ماده «3» آئين نامه تحرير دفاتر قانوني، ملزم به ارائه و پلمپ و امضاي آن توسط حوزه مالياتي مربوطه قبل از شروع هر سال مالي (تا پايان اسفندماه سال قبل) مي باشند. از اين رو سازمان نظا م مهندسي ساختمان استان اقدام به تهيه و چاپ دفتر' درآمد و هزينه 'براي سال مالي1392 در قطع مناسب وتعدادبرگ  كافي نموده كه در محل سازمان موجود مي باشد. لذا مقتضي است اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال با همراه داشتن كارت هاي عضويت معتبر و جديد pvc به واحد مالي سازمان مراجعه و پس از دريافت يك جلد دفتر، ضمن تكميل صفحه مربوط به اطلاعات هويتي شخص مهندس و ارائه درخواست كتبي، به اداره كل امور مالياتي محل (حوزه مالياتي مربوطه) مراجعه و نسبت به پلمب و امضاء آن (حداكثر تا پايان اسفندماه) اقدام نمايند. بديهي است عدم ارايه دفتر درآمد و هزينه در هنگام رسيدگي مالياتي سال مالي 1392(بعد از تيرماه 1393) موجب محروميت از مزاياي خوداظهاري و عدم امكان استفاده از تفاهم نامه في‌مابين و تعلق جريمه‌اي حداقل معادل 20 درصد ماليات متعلقه خواهد شد. ضمناً دستورالعمل نحوه ثبت فعاليتهاي شغلي در دفتر مزبور، ضميمه آن درج گرديده است.

همراه داشتن كارت عضويت جهت دريافت دفترچه الزاميست

 

**************************************************************** 


تکاليف قانوني مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي
که داراي پروانه اشتغال مي باشند و قانون مالياتهاي مستقيم


ماليات به عنوان يک هزينه اجتماعي است که شهروندان يک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومي بايد پرداخت نمايند .
در ماده (1) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بهمن ماه 1380 اشخاص مشمول پرداخت ماليات به شرح زير مشخص گرديده است :
1- کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايند. توضيح اينکه مهندسين داراي پروانه اشتغال به عنوان شخص حقيقي داراي درآمد، مشمول اين بند خواهند بود و...
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند
4- هر شخص حقوقي ايراني ( شرکتها و موسساتي که در ايران به ثبت رسيده باشند ) نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران و خارج ايران تحصيل مي کنند.
با عنايت به مقدمه فوق و نظريه اينکه تعدادي از اعضاي محترم بدليل عدم آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي مشمول ضرر و زيان گرديده و نتوانسته اند از بخشودگي و معافيت هاي مالياتي بهره مند گردند بدينوسيله در ارتباط با ماليات مشاغل مهندسان ، موارد مهمي به شرح زير به آگاهي مي رساند اميد است با دقت مطالعه و مورد بهره برداري به موقع قرار گيرد .
1- مهندسان عضو سازمان مشمول بند (ب) ماده 95 وجزء5 بند ب ماده 96ق.م.م بوده و بر اين اساس موظفند هر ساله قبل از شروع سال ، اقدام به تهيه دفاتر درآمد و هزينه نموده و ضمن مراجعه به حوزه مالياتي مربوط نسبت به امضاء آن توسط مامور مالياتي حوزه اقدام و کليه فعاليتهاي مالي شغل خود را طي سال به استناد اسناد و مدارک مثبته به روز و طبق مفاد آئين نامه تحرير دفاتر منضم به قانون مزبور ثبت و نگهداري نمايند . در صورت ثبت دفاتر و ارايه آن به همراه ساير اسناد و مدارك مثبته به ماموران  مالياتي ، تشخيص درآمد مشمول ماليات، از طريق رسيدگي به دفاتر خواهد بود.
2- کليه اشخاص حقوقي و حقيقي و به تبع آن کليه مهندسان مکلفند تا پايان تير ماه هر سال صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه و حساب سود و زيان خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور در قالب اظهار نامه مالياتي تکميل نموده و در موعد مقرر قانوني با پرداخت ماليات متعلقه( به نرخ مذکور در ماده 131 ق . م.م. براي اشخاص حقيقي و به نرخ مذكور در ماده 105 براي اشخاص حقوقي) به اداره امور مالياتي شهرستان محل اقامت خود تسليم و رسيد آنرا دريافت نمايند .
تذکر مهم : درزمان تحويل اظهار نامه حتما يک نسخه کپي براي سابقه نزد خود نگهداري و ضمن ثبت در دفتر انديکاتور دارايي محل، شماره آنرا دريافت داريد .
3- عدم تسليم اظهار نامه متکي به صورتحساب درآمد و هزينه ( سود و زيان )        درسر رسيد مقرر ( تا پايان تير ماه ) به اداره امور مالياتي محل، سبب خواهد شد که درآمد مشمول ماليات اينگونه مهندسان ، به طريق علي الراس تشخيص و ماليات متعلقه را مطالبه نمايند .
تذکر مهم : عدم تسليم اظهار نامه مالياتي در سررسيد مقرر علاوه بر عدم استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 101 ق . م. م ( براي سال 1391 66000000 ريال معافيت مالياتي هر شخص حقيقي مي باشد.) موجب تعلق جريمه اي معادل 40% ماليات متعلقه مودي خواهد بود که به اصل ماليات اضافه مي گردد.
4- طبق مفاد ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ، صدور گواهي مالياتي براي تمديد پروانه اشتغال مهندسين الزامي بوده و منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سالهاي قبل مي باشد.
5- درآمد مشمول ماليات مهندسان از نظر قانون ماليات هاي مستقيم عبارت است از کل درآمد خدمات مهندسي اعم از طراحي ، اجرا، نظارت و هر گونه خدمات فني و مهندسي ديگر پس از کسر هرگونه هزينه هاي قانوني و استهلاک هاي مربوط ، مشروط بر آنکه اسناد مدارک مثبته کافي براي تشخيص ماليات بر درآمد خود را نگهداي نمايند. در غير اين صورت تشخيص درآمد مشمول ماليات ،از طريق علي الراس خواهد بود.
6- هزينه هاي قابل قبول و قانوني در ماده 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم به ريز و شفاف آمده است . هزينه هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد در دوره مالي مربوط ، با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد.
'دوره مالي مهندسين ،همان سال مالياتي مي باشد كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود.'
7- مالياتهايي که کارفرمايان در اجراي ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از حق الزحمه پرداختي به مهندسين بابت نظارت ، اجرا، طراحي و .... کسر مي نمايند، به عنوان علي الحساب پرداختي مهندسين به اداره امورمالياتي محل در زمان صدور برگ ماليات قطعي آنان لحاظ خواهد شد و از مبلغ بدهي آن کسر مي گردد،مشروط بر اينکه رسيد پرداختي توسط کارفرمايان ارايه گردد . لذا چنانچه مهندسي مشمول اين بند بود لازم است رسيد ماليات پرداختي خود را ظرف 30 روز از کارفرما مطالبه و نزد خود نگهداري و در زمان تسويه  ماليات ارايه نمايد.
8- طبق مفاد ماده 137 قانون ياد شده ، هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي ( با شرايطي که در ماده مذکور به آن اشاره شده است ) و همچنين حق بيمه هاي پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي گردد.
توضيح اينکه ارايه اسناد و مدارک مرتبط در زمان محاسبه به اداره امور مالياتي الزامي مي باشد.
9-به استناد ماده 145ق. م.م سود دريافتي  از اوراق مشاركت و سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز،به هر ميزان از پرداخت ماليات معاف مي باشد.
10-با عنايت به حذف ماده 129در خصوص ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف،هر شخص حقيقي مي تواند از هر منبع درآمدي ،يك معافيت جداگانه استفاده نمايد .به عنوان مثال اگر شخصي كارمند حقوق بگير باشد، از منبع درآمد حقوق، يك معافيت سالانه استفاده مي كند ،حال اگر وي داراي يك باب فرو شگاه در سطح شهر باشد و به حرفه اي اشتغال داشته باشد باز از منبع مشاغل مي تواند يك معافيت سالانه، استفاده نمايد.
در پايان ضمن آرزوي توفيق براي همگان ،توصيه مي نمايد مهندسين محترم به منظور آشنايي بيشتر با قوانين و مقررات مالياتي ، نسبت به تهيه يك جلد كتاب قانون مالياتهاي مستقيم اقدام نموده يا براي دسترسي به سايت سازمان امور مالياتي كشور به ادرس www.intamedia.irمراجعه نمايند.

 

 

با تشكر و سپاس

سازمان نظام مهندسي ساختمان  استان سمنان

 

 

مدیر سایت - امیرحسین سالاردر تاريخ : پنجشنبه 10 اسفند 1391 ساعت 13:37:51 
 • ابلاغ عدم اخذ عوارض 3 درصد ...
 • گزارش برگزاری جلسه هیئت ...
 • بهره برداری از سالن کنفرانس ...
 • جلسه هماهنگی ریاست سازمان نظام ...
 • اطلاعيه مهم و فوري مالياتي
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق ...
 • برگزاری دوره های زبانهای خارجی ...
 • گزارش برگزاری اولین جلسه ...
 • همایش فرصت های سرمایه گذاری در ...
 • مراسم هفتمین جشنواره روز ملی ...
 • به نظر شما ایجاد اصلاحات و اولویت اقدام در کدام بخش از سازمان ضروری است؟
  -:- دفاتر نمايندگي -:-
  -:- قوانين و مقررات -:-
  -:- آرشيو مقالات -:-
  -:- آموزش و ترويج -:-
    بازديد کل : 440060 نفر |   بازديد امروز : 42 نفر |   بازديد ديروز : 145 نفر |   آنلاين : 4 نفر